วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

21 พฤศจิกายน 2555

กิจกรรมการเรียน

       อาจารย์ให้นักศึกษาแบ่งเป็นกลุ่มๆละ 3 คน แล้วตัวแทนกลุ่มละให้ 1 คน ลุกขึ้นเพื่อสลับที่นั่ง แล้วให้ตัวแทนในกลุ่ม 2 คน ลุกขึ้น เพื่อนเปลี่ยนกลุ่มใหม่ต้องไม่มีเพื่อนจากคนแรกอยุ่ เพื่อสามารถให้นักศึกษาทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ถึงแม้ไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกัน

       อาจารย์ให้สรุปงานกลุ่ม

สรุปความหมายของคณิตศาสตร์

      คณิตศาสตร์เป็นการศึกษาในลักษณะต่างๆเพื่อให้สามารถนำไปวิเคราะห์การเรียนรู้และเลือกใช้กลวิธีในการศึกษาให้เหมาะสมคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ใช้สัญลักษณ์และโครงสร้างในทางความคิดรวบยอด โดยมีโครงสร้างทั้งหลายที่แสดงไว้ด้วยสัญลักษณ์ และมีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์
ที่มา
       คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. สำนักงานการวัดและประเมินผลชั้นเรียนกลุ่มทักษะคณิตศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว , 2536
       มยุรี  ณะฤทธิ์.  คณิตศาสตร์สำหรับครูประถม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2537

สรุปหลักการสอนคณิตศาสตร์
 • ส่งเสริมการทำกิจกรรมความเข้าใจทางคณิตศาสตร์
 • การสอนทีได้รับจากสื่อการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมและสัญลักษณ์
 • มีความคิดรวบยอดพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์
ที่มา

      ประสาท  สอ้านวงศ์. คณิตศาสตร์4. สุโขทัย :  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2525
      นิตยา  ประพฤติกิจ. การพัฒนาเด็กปฐมวัย :  หน่วยศึกษานิเทศกรมการฝึกหัดครู, 2536
      สุวร  กาญจนมยูร. เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา : ไทยวัฒนาพาณิช, 2532

ขอบข่ายและเนื้อหาคณิตศาสตร์
 • คำศัพท์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
 • การเรียนรู้เรื่องรูปทรง
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบจำนวนจริง
 • การจัดหมวดหมู่
 • การเรียงลำดับ
ที่มา

     นิตยา  ประพฤติกิจ. การพัฒนาเด็กปฐมวัย :  หน่วยศึกษานิเทศกรมการฝึกหัดครู, 2536
     ชวลิต  บรูพาศิริวัฒน์. หลักการคณิตศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2538

ทฤษฎี
 • ทฤษฎีการใช้ระบบประสาทสัมผัส แบ่งเป็นความพร้อมทางสติปัญญาแลดับขั้นการพัฒนา
 • Georg Cantor เป็นผู้ให้กำเนิดทฤษฎีเซต เป็นผู้นิยามจำนวนนับ
ที่มา

      นิตยา  ประพฤติกิจ. การพัฒนาเด็กปฐมวัย :  หน่วยศึกษานิเทศกรมการฝึกหัดครู, 2536
      เกียรติกูล  เจียรนัยธนะกิจ. ทฤษฎีการคำนวณ. กรุงเทพมหานคร :  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี , 2554
     


วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

14 พฤศจิกายน 2555

การเรียนการสอน

-  เขียนสัญลักษณ์แทนตัวเองโดยใช้รูปภาพ
-  การนับจำนวน 1 - 10  แล้วเริ่มนับจำนวนใหม่


  งานที่ทำในห้อง

ให้นักษาวาดรูป 1 อย่างที่สามารถสื่อความหมายถึงตัวนักศึกษา


                                           ก้อนเมฆ
เหตุผลที่เลือกก้อนเฆม เพราะว่า ฉันชื่อว่าฝน ชื่อของฉันอยู่บนท้องฟ้าฉันจึงคิดว่าถ้าจะบอกความเป็นตัวตนของฉันก้อต้องเลือกของจำพวกเดียวกัน ซึ่งก้อนเฆมก็อยู่บนท้องฟ้าและฝนก็ตกลงมาจากก้อนเฆมก็น่าจะเป็นสิ่งที่บอกความเป็นตัวตนได้ดีที่สุด

งานที่ได้รับมอบหมาย  ที่ห้องสมุด

-  ดูหนังสือเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ว่ามีกี่เล่ม อะไรบ้าง พ.ศ. ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง รหัสหนังสือ
-  เมื่อได้หนังสือ 1 เล่มแล้ว ดูนิยามของหนังสือคณิตศาสตร์ 1 คน  ให้ดูจากบรรณนุกรม แล้วก็อ้างอิงหนังสือ ดู ปี หน้า พ.ศ. โรงพิมพ์
-  ดูทฤษฏีการสอนคณิตศาสตร์มีอะไรบ้าง 1 คน เปิดดูข้างหลังด้วยว่ามาจากหนังสือเล่มใด
-  ขอบข่ายเนื้อหาของคณิตศาสตร์
-  หลักการสอน

งานที่ค้นหา
 1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย / จิราพร ศรีสว่างวงศ์
 2. คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย / เพ็ญจันทร์  เงียบประดิษฐ์
 3. หลักคณิตศาสตร์ / กรรณิการ์ กวักเพฑูรย์
 4. เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์สำเร็จรูป   /   รองศาสตรจารย์วรรณี        โสมประยรู
 5. คณิตป่วน  /  ศล

         แม็กซ์ แบล็ค (Max Black) กล่าวว่า "คณิตศาสตร์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างทั้งหลายที่แสดงไว้ด้วยสัญลักษณ์และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์"

          บรรณานุกรม :  คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. สำนักงานการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนกลุ่มทักษะทางคณิตศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว 2536


วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

7 พฤศจิกายน 2555

วันนี้เป็นการเรียนการสอนวันแรก เห้องเรียนเดิมคือ 432 ย้ายมาเรียนห้อง 223 เริ่มเรียนเวลา 09.00 น.
    
        เริ่มเรียนคาบแรกอาจารย์ปฐมนิเทศน์นักศึกษาก่อนเริ่มการเรียน 

 ตกลงเรื่องการมาเรียน เริ่มเรียนเลว 09.00 น. ถ้าสาย 15 นาที ถือว่าขาดเรียน
 เรื่องการแต่งกาย อาจารย์อนุญาตให้นักศึกษาใส่กระโปรงพรีซมาเรียนได้เนื่องจากต้องจัดกิจกรรม เสื่อนักศึกษาต้องไม่ตีเกร็ด เสื้อชั้นในให้เน้นสีเรียบๆ และต้องใส่เสื้อซับด้วยทุกครั้ง รองเท้า ต้องเป็นรองเท้าคัชชูสีดำ
     
         อาจารย์อธิบายถึงหลักของการทำ Blogger  การหางานวิจัย บทความ โทรทัศน์ครู
อาจารย์บอกถึงหลักวิธีการทำให้ฉลาดคือ
-   เมื่อเรียนจบคาบให้ถามอาจารย์
-   เมื่อเรียนไม่เข้าใจให้ถามอาจารย์
        อาจารย์จะปล่อยก่อนเวลาเรียน 40 นาที เพื่อให้นักศึกษาไปโพสต์ Blogger  ในคาบเรียนอาจารย์แจกกระดาษเปล่า 1 แผ่น แล้วให้เขียนคณิตศาสตร์ในเด็กปฐมวัย
ความคิดนักศึกษา
    คณิตศาสตร์ในเด็กปฐมวัยคือ การจัดประสบการณ์ในการนับตัวเลข     อาจแทนด้วยสัญลักษณ์หรือรูปภาพ

      ได้มีเพื่อนให้นิยามของคำว่า เพื่อน ชื่อ ปัทมา
สอน                    =   การสอนให้เด็กเรียนรู้ในห้องเรียน
จัดประสบการณ์   =   การฝึกประสบการณ์ให้เด็กได้สัมผัสโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง  5  
      
      เพื่อนชื่อ   นฤมลได้ให้นิยามว่า
การสอนให้เด็กได้นับเลขอย่างช้า ๆ

อาจารย์ให้นักศึกษาเขียนคุณคาดหวังอะไรจากรายวิชานี้
 รู้จักการนับเลขที่ถูกวิธี เพื่อเป็นหนทางในการสอนเด็กปฐมวัย
 เรียนรู้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อใช้สำหรับเด็กปฐมวัย
 รู้เทคนอคการจักประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้สำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม
- กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
- กิจกรรมสร้างสรรค์
- กิจกรรมเสรี
- กิจกรรมเสริมประสบการณ์
- กิจกรรมกลางแจ้ง
- กิจกรรมการศึกษา